ශ්‍රි ලංකාවේදී සුපිරිතම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

Unique designs , affordable prices, no hidden fees

Unique designs , affordable prices, no hidden fees

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාර විසින් ඔවුන්ගේ දිගු කාලීන තොරතුරු තාක්ෂණ සහකරු ලෙස අපව පිලිගෙන ඇත.

අප විසින් නිමවන අලංකාර , භාවිතයට පහසු, ජංගම අන්තර්ජාල උපකරණයන් ගේත් ක්‍රියාකරණ වේගවත් වෙබ් අඩවි ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිරූපය අන්තර්ජාලයේ සනිටුහන් කරයි.

ඔබේ ව්‍යාපාරය අන්තර්ජාලයට ගෙන යාමට අවශ්‍යය සියලු සේවා එකම තැනකින්. ඊ-මේල්, ඩොමේන් නේම්, හොස්ටින්, ලේඛක සේවා,ප්‍රශ්ස්ථිකරණය ඇතුළු අනෙකුත් අදාළ අවශ්‍යතා සඳහා අමතන්න.

.button-5a35b5dba2c31 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a35b5dba2c31 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-5a35b5dba2c31:after { background-color:#fc8600; } .button-5a35b5dba2c31:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-5a35b5dba2c31:hover:after { background-color:; } .button-5a35b5dba2c31:hover i { color: #000000; }

අන්තර්ජාලීය ගෙවීම් ක්‍රම සහිත විද්යුත් වානිජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මානය.

Secure, Customer Friendly Shopping cart solutions

Secure, Customer Friendly Shopping cart solutions

ඔබගේ භාණ්ඩ සහ සේවා විස්තර ඉතා අලංකාර ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරමින් ආරක්ෂාකාරීව අන්තර්ජාලයේදී අලෙවි කිරීම සඳහා අපගෙන් නවීන වෙබ් අඩවියක් සාදා ගන්න.

සම්පත් බැංකුව අතුලු අනෙකුත් ශ්‍රි ලාංකික බැංකු හරහා ණයපත් මගින් ගෙවීම් ලබා ගන්න. ලංකාවේ සියලුම බැංකු සපයන පේමන්ට් ගේට්වේ අප විසින් ඔබේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කරවා ගත හැකිය.

.button-5a35b5dba3973 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a35b5dba3973 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-5a35b5dba3973:after { background-color:#fc8600; } .button-5a35b5dba3973:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-5a35b5dba3973:hover:after { background-color:; } .button-5a35b5dba3973:hover i { color: #000000; }

ඉක්මන් වෙබ්
මෘදුකාංග සංවර්ධනය

Simple Solutions for Complex Business Problems

Simple Solutions for Complex Business Problems

ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍යය මෘදුකාංග සුපිරි තාක්ෂණයෙන් සාදවා ගන්න. තරඟකරුවන්ට වඩා ඉදිරියෙන් සිටීමට අවශ්‍ය අමතර බල‍ය වේගවත් ස්වයංක්‍රීය මෘදුකාංග මගින් ලබාගන්න.

සම්ප්‍රදායික ලිපිලේඛන පිලියෙල කිරීමට, හුවමාරු කරගැනීමට යන කාල‍ය අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වන වේගවත් ක්‍රියාවලියකට හරවා ඔබේ ව්‍යාපාරය වේගයෙන් වර්ධනය කරගන්න.

ඉහල නිවැරදිතාවය, වංචා දූෂණ අවම කරගැනීම සහ වේගවත් ක්‍රියාත්මක වීම මගින් වියදම් අඩුකරමින් ලාබය වැඩි කරගන්න.

සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා ප්‍රශස්තිකරණය( SEO )

Optimize Your Website for Search Engines and Humans

Optimize Your Website for Search Engines and Humans

ඉතා අලංකාර වෙබ් අඩවියක් තිබුනද, අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු සොයන්නන්ට ඔබේ වෙබ් අඩවිය සෙවුම් යන්ත්‍ර මගින් සොයා ගත නොහැකිනම් ඉන් පලක් නැත.

එලෙස, සෙවුම් යන්ත්‍ර වල අදාල සෙවුම් පද සඳහා ඔබේ අඩවිය ඇතුලත් වන ලෙස සැකසීම අපගේ දිගු කාලීන අත්දැකීම් සහිත සේවාවකි.

අපගේ ගූග්ල් සමාගමේ සහතික ලත් ශිල්පීන් ලවා ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සියලු සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා ඔප්ටිමයිස් (ප්‍රශස්ථිකරණය ) කරවා ගන්න.

.button-5a35b5dba4ae5 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a35b5dba4ae5 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-5a35b5dba4ae5:after { background-color:#fc8600; } .button-5a35b5dba4ae5:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-5a35b5dba4ae5:hover:after { background-color:; } .button-5a35b5dba4ae5:hover i { color: #000000; }
.full-width-5a35b5dba02b1 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5a35b5dba02b1 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

Travel & Tourism Website Development

Tour Packages, Tour Planner, Inquiry Page, Online Invoicing

Tour Packages, Tour Planner, Inquiry Page, Online Invoicing

Your travel and tourism business can benefit from our optimized tourism websites and solutions. From showcasing your tour packages to the unique travel planner and invoicing platform, our solution has everything you wanted for your travel business to excel.

If your target is to get more direct bookings for your tourism business, talk to us today.

.button-5a35b5dba5fe5 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a35b5dba5fe5 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-5a35b5dba5fe5:after { background-color:#fc8600; } .button-5a35b5dba5fe5:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-5a35b5dba5fe5:hover:after { background-color:; } .button-5a35b5dba5fe5:hover i { color: #000000; }

Joomla Powered Websites & Portals

Corporate Websites, Government Websites, Custom CMS Websites

Corporate Websites, Government Websites, Custom CMS Websites

Joomla! is the official CMS system for Sri Lanka government websites and many other websites around the world where flexibility and advanced features are required at an affordable cost. We are pioneers in Joomla development in Sri Lanka. We provide Joomla web design, development and extension development through our sister website www.joomlasrilanka.com

.button-5a35b5dba691c { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a35b5dba691c { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-5a35b5dba691c:after { background-color:#fc8600; } .button-5a35b5dba691c:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-5a35b5dba691c:hover:after { background-color:; } .button-5a35b5dba691c:hover i { color: #000000; }

WordPress Website Development

Beautiful, SEO Friendly, Lightning Fast websites

Beautiful, SEO Friendly, Lightning Fast websites

WordPress is the preferred tool to build beautiful, highly SEO friendly and easy to maintain websites for any industry. We excel in custom WordPress web design and development using the latest in mobile responsive technologies.

We customize third-party wordpress templates and we do wordpress / woocommerce templates from ground-up.

Mobile App Development ( Android/iOS)

iOS , Android and Windows App development

iOS , Android and Windows App development

Every business can benefit from introducing mobile apps to their operations. From health services , cab services to restaurants, hotels  and almost every industry out there can use the power of smart phones to make them more efficient and profitable.

We offer expert level iOs, Android and Windows mobile application development services.

.full-width-5a35b5dba5500 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5a35b5dba5500 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
.full-width-5a35b5dba8028 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5a35b5dba8028 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

This post is also available in: enEnglish (English) taதமிழ் (දමිළ) siසිංහල

Contact Us

Send us a quick message, we will get back to you as soon as we see it.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search