ශ්‍රි ලංකාවේදී සුපිරිතම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

Unique designs , affordable prices, no hidden fees

Unique designs , affordable prices, no hidden fees

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාර විසින් ඔවුන්ගේ දිගු කාලීන තොරතුරු තාක්ෂණ සහකරු ලෙස අපව පිලිගෙන ඇත.

අප විසින් නිමවන අලංකාර , භාවිතයට පහසු, ජංගම අන්තර්ජාල උපකරණයන් ගේත් ක්‍රියාකරණ වේගවත් වෙබ් අඩවි ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිරූපය අන්තර්ජාලයේ සනිටුහන් කරයි.

ඔබේ ව්‍යාපාරය අන්තර්ජාලයට ගෙන යාමට අවශ්‍යය සියලු සේවා එකම තැනකින්. ඊ-මේල්, ඩොමේන් නේම්, හොස්ටින්, ලේඛක සේවා,ප්‍රශ්ස්ථිකරණය ඇතුළු අනෙකුත් අදාළ අවශ්‍යතා සඳහා අමතන්න.

.button-594c6104693ac { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-594c6104693ac { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-594c6104693ac:after { background-color:#fc8600; } .button-594c6104693ac:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-594c6104693ac:hover:after { background-color:; } .button-594c6104693ac:hover i { color: #000000; }

අන්තර්ජාලීය ගෙවීම් ක්‍රම සහිත විද්යුත් වානිජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මානය.

Secure, Customer Friendly Shopping cart solutions

Secure, Customer Friendly Shopping cart solutions

ඔබගේ භාණ්ඩ සහ සේවා විස්තර ඉතා අලංකාර ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරමින් ආරක්ෂාකාරීව අන්තර්ජාලයේදී අලෙවි කිරීම සඳහා අපගෙන් නවීන වෙබ් අඩවියක් සාදා ගන්න.

සම්පත් බැංකුව අතුලු අනෙකුත් ශ්‍රි ලාංකික බැංකු හරහා ණයපත් මගින් ගෙවීම් ලබා ගන්න. ලංකාවේ සියලුම බැංකු සපයන පේමන්ට් ගේට්වේ අප විසින් ඔබේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කරවා ගත හැකිය.

.button-594c610469e8d { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-594c610469e8d { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-594c610469e8d:after { background-color:#fc8600; } .button-594c610469e8d:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-594c610469e8d:hover:after { background-color:; } .button-594c610469e8d:hover i { color: #000000; }

Rapid
Web Development

Simple Solutions for Complex Business Problems

Simple Solutions for Complex Business Problems

Always a perfect web solution for your business problems, our agile rapid web development process will exceed your expectations from day one.

Our business analysts, system architects, developers and QA testers all are with proven track records solving complex business problems with local and international exposure. Our software is used by leading businesses in Sri Lanka like AitkenSpence and Tangerine Hotels from 2012.

Search Engine Optimization ( SEO )

Optimize Your Website for Search Engines and Humans

Optimize Your Website for Search Engines and Humans

Having the most pretty website of them all is not going to help if visitors are not coming. We will make Google LOVE your website.

We understand that “Search” has improved. We understand that ranking is not the goal, So, we go outside traditional search marketing and help your business to get more organic search leads and business. Our SEO campaigns are results motivated, we beat your online competition and we follow ethical SEO practices.

.button-594c61046afa0 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-594c61046afa0 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-594c61046afa0:after { background-color:#fc8600; } .button-594c61046afa0:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-594c61046afa0:hover:after { background-color:; } .button-594c61046afa0:hover i { color: #000000; }
.full-width-594c610468774 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--594c610468774 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

Travel & Tourism Website Development

Tour Packages, Tour Planner, Inquiry Page, Online Invoicing

Tour Packages, Tour Planner, Inquiry Page, Online Invoicing

Your travel and tourism business can benefit from our optimized tourism websites and solutions. From showcasing your tour packages to the unique travel planner and invoicing platform, our solution has everything you wanted for your travel business to excel.

If your target is to get more direct bookings for your tourism business, talk to us today.

.button-594c61046c373 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-594c61046c373 { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-594c61046c373:after { background-color:#fc8600; } .button-594c61046c373:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-594c61046c373:hover:after { background-color:; } .button-594c61046c373:hover i { color: #000000; }

Joomla Powered Websites & Portals

Corporate Websites, Government Websites, Custom CMS Websites

Corporate Websites, Government Websites, Custom CMS Websites

Joomla! is the official CMS system for Sri Lanka government websites and many other websites around the world where flexibility and advanced features are required at an affordable cost. We are pioneers in Joomla development in Sri Lanka. We provide Joomla web design, development and extension development through our sister website www.joomlasrilanka.com

.button-594c61046ccdf { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-594c61046ccdf { border-color: #fc8600 !important; color: #fc8600; } .button-594c61046ccdf:after { background-color:#fc8600; } .button-594c61046ccdf:hover { border-color: !important; color: #000000 !important; } .button-594c61046ccdf:hover:after { background-color:; } .button-594c61046ccdf:hover i { color: #000000; }

WordPress Website Development

Beautiful, SEO Friendly, Lightning Fast websites

Beautiful, SEO Friendly, Lightning Fast websites

WordPress is the preferred tool to build beautiful, highly SEO friendly and easy to maintain websites for any industry. We excel in custom WordPress web design and development using the latest in mobile responsive technologies.

We customize third-party wordpress templates and we do wordpress / woocommerce templates from ground-up.

Mobile App Development ( Android/iOS)

iOS , Android and Windows App development

iOS , Android and Windows App development

Every business can benefit from introducing mobile apps to their operations. From health services , cab services to restaurants, hotels  and almost every industry out there can use the power of smart phones to make them more efficient and profitable.

We offer expert level iOs, Android and Windows mobile application development services.

.full-width-594c61046b83e { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--594c61046b83e { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
.full-width-594c61046e3b7 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--594c61046e3b7 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

This post is also available in: enEnglish (English) taதமிழ் (දමිළ) siසිංහල

Contact Us

Send us a quick message, we will get back to you as soon as we see it.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search